Góc nhìn: Phòng chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá

On the net

Phòng chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá

Sau gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng đề ra từ Đại hội VI đến nay, tình hình chính trị-xã hội nước ta cơ bản ổn định, kinh tế-văn hoá phát triển, mức sống của đại bộ phận nhân dân tăng lên rõ rệt, hệ thống chính trị được củng cố một bước, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng tăng, lòng tin của dân đối với Đảng về sự nghiệp đổi mới được tăng cường.

Tuy nhiên, trong thời gian đó cũng nảy sinh những phức tạp mới như: Khi chuyển sang cơ chế thị trường, mở cửa một mặt đã phát huy tính tích cực, năng động sáng tạo của công dân, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; nhưng mặt khác cũng nảy sinh những tiêu cực: xã hội bị phân cực giàu nghèo, môi trường văn hoá-xã hội bị ô nhiễm, tội phạm gia tăng, các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông không giảm, nhất là sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Trong đó, nổi lên vấn đề nhức nhối trở thành nguy cơ đe dọa sự mất còn của Đảng là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết,…

Lợi dụng những phức tạp của tình hình, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối trong nước phối hợp chặt chẽ với các thế lực thù địch ở bên ngoài cho rằng, “thời cơ đã đến” nên chúng đẩy mạnh các hoạt động đòi đa nguyên, đa đảng, ra báo tư nhân, xuất bản tư nhân; đòi xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, đòi xét lại các vụ án trong lịch sử, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ Đảng và Nhà nước… Các lực lượng phản động trong các tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sự chỉ đạo và hậu thuẫn ở bên ngoài, đã kích động xu hướng ly khai, thực hiện các hoạt động khủng bố, bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên vừa qua.

Nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, các thế lực thù địch đã thực hiện ”diễn biến hoà bình” (”ĐBHB”) phá hoại ta về: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, ngoại giao, khoa học, giáo dục và khi cần, có thể cả biện pháp quân sự. Song, trọng tâm chủ yếu vẫn là phá hoại ta về tư tưởng văn hoá. Đó là “mũi đột phá” có khả năng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng và lý luận, gây chia rẽ, hoài nghi giữa Đảng và nhân dân, tạo ra khoảng trống về tư tưởng, tiến tới xoá bỏ hệ tư tưởng XHCN.

Các thủ đoạn “DBHB” chính đã được các thế lực thù địch dùng để chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá vừa qua như:

– Tiến công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, hiến pháp và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Một số người viết sách, báo, tài liệu và lợi dụng các diễn đàn hội thảo tuyên truyền các quan điểm dân chủ tư sản, các khuynh hướng cơ hội chính trị: đòi từ bỏ mục tiêu XHCN lùi về giai đoạn dân chủ nhân đân, bôi đen CNXH hiện thực, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận lịch sử đấu tranh của Đảng và nhân dân ta, ca ngợi và công khai hô hào đi theo con đường tư sản …

– Chúng sử dụng một số người trong nước có tham gia kháng chiến trước đây, nay dao động, bất mãn đòi bác bỏ toàn bộ chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 của Hiến pháp; đòi tự do dân chủ vô độ; tố cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tư tưởng người khác chính kiến… Vào những thời điểm Đảng chuẩn bị đại hội, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối phối hợp cùng lực lượng thù địch bên ngoài, đã biên soạn, tán phát nhiều loại tài liệu chống phá Đảng. Nhà nước… bằng nhiều phương tiện in ấn, sao chụp, truyền dẫn hiện đại đến từng cơ quan, từng nhà dân hoặc cả cán bộ.

– Lợi dụng những khuyết tật của ta mà phê phán, lên án, đấu tranh như: tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hội, những vụ án liên quan đến cán bộ vi phạm… để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong nhân dân; đáng chú ý là, các phần tử cơ hội chính trị móc nối với số phản động lưu vong tán phát tài liệu, loan tin đồn nhảm, đưa lên mạng Internet những thông tin xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

– Chúng phủ định đướng lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta và cho rằng, “kinh tế thị trường” sẽ từng bước làm thay đổi bản chất chế độ XHCN còn chờ thêm ít lâu nữa thì sẽ tới lúc chế độ cộng sản chỉ còn trên danh nghĩa”…

– Chúng dùng cả lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, đồng thời tập trung phát triển lực lượng và phương tiện ở trong nước, tạo ra sự ”tự diễn biến”, sự chống đối mạnh mẽ từ nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân, làm cho nhân tố bên trong phát triển trở thành lực lượng chính trị đối lập.

– Các thế lực cực hữu ở Mỹ và các nước phương Tây, tăng sức ép với ta qua các thủ đoạn: dùng Quốc hội thông qua các nghị quyết báo cáo định kỳ, tạo dư luận chống Việt Nam… về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc.

Chúng còn thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, đào tạo để tăng cường lôi kéo, mua chuộc cán bộ chủ chốt ; triển khai hoạt động hỗ trợ giáo dục đào tạo trên diện rộng thông qua 15 chương trình dự án lớn như: “Chương trình khách tham quan quốc tế” (IVP), ”Chương trình viết văn quốc tế” (IWP), “Chương trình Fulbnght Việt Nam”, “Quỹ Ford”, “Quỹ giáo dục Víệt Nam”…

Ngoài ra, các thế lực thù địch còn kết hợp “DBHB” với bạo loạn lật đổ, chống phá ta như đã xảy ra ở Tây Nguyên tháng 2/2001 và 4/2004.

Những thủ đoạn “DBHB” mà các thế lực thù địch đã chống phá ta, đã có những tác động nhất định vào tư tưởng của nội bộ và quần chúng như:

– Có một số cán bộ, đảng viên giảm lòng tin đối với CNXH, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoang mang, dao động mất phương hướng hoặc muốn đi theo con đường phát triển TBCN; một bộ phận bị ảnh hưởng bởi trào lưu xã hội dân chủ, nguy hiểm hơn khi một số cán bộ, đảng viên tính chiến đấu bị tê liệt, còn tham gia vào việc truyền bá, tán phát tài liệu có quan điểm sai trái.

– Chúng xác định thanh niên, sinh viên là một trong những mũi nhọn để tấn công thưc hiện “DBHB”. Chúng còn tấn công vào các đối tượng trí thức, văn nghệ sĩ, lôi kéo, kích động họ đấu tranh đòi tự do tuyệt đối về tư tưởng trong sáng tác, tặng giải thưởng cho những người có tác phẩm chống cách mạng Việt Nam…

– Chúng sử dụng hình thức tuyên truyền mỵ dân, kích động gây chia rẽ giữa lớp người cộng sản tiền bối, với những người đang giữ vị trí lãnh đạo. Nghiêm trọng hơn, chúng đã lợi dụng được một số cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh bất mãn thành lập nhóm hoạt động nhằm tạo dựng ngọn cờ đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng thực hiện ý đồ nham hiểm trong hoạt động tuyên truyền gây chia rẽ các dân tộc trong cộng đồng đân tộc Việt Nam “đòi ly khai, tự trị”.

Nhận thức rõ được những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, Trung ương Đảng thường xuyên theo dõi chỉ đạo cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, cương lĩnh của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá.

Sau Đại hội Đảng IX, Trung ương đã ra Chỉ thị 05 ngày 4/1/2002 vế “tăng cường đấu tranh chống lại luận điệu sai trái và các hoạt động tán phát tài liệu chống Việt Nam”. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 5 khoá IX đã đề ra “nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng lý luận trong tình hình mới”. Gần đây, Trung ương đã đề ra thông báo kết luận 94 về “nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá” và Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhận thức của số đông cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá đã được nâng lên; trách nhiệm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tư tưởng đã chuyển biến tích cực. Các ngành chức năng có sự phối hợp theo dõi, nắm chắc hơn các hoạt động phá hoại của địch, bước đầu đạt được tiến bộ và hiệu quả cao hơn trong việc vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá ta về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; phản bác các quan điểm sai trái, góp phần định hướng và thống nhất tư tưởng.

Chúng ta đã chủ động xử lý có hiệu quả hơn các hoạt động phạm pháp của bỏn cơ hội chính trị, bọn đội lốt tôn giáo vi phạm pháp luật. Tổ chức cho quần chúng ở cơ sở đấu tranh, cô lập và phân hoá kẻ xấu, góp phần ổn định tình hình chính trị. Đồng thời, tăng cường thông tin đối ngoại và tổ chức có hiệu quả hơn cuộc đấu tranh trên mặt trận đối ngoại, tạo dư luận ủng hộ Việt Nam, bước đầu làm thất bại âm mưu nói xấu, xuyên tạc, đưa nước ta vào danh sách các nước vi phạm nhân quyền.

Tuy vậy, công tác đấu tranh chống “DBHB” trên mặt trận tư tưởng văn hoá vẫn còn những yếu kém cần ra sức khắc phục: Việc triển khai tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn biểu hiện làm lướt, mang tính hình thức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ bản chất của các thế lực thù địch đánh ta bằng “DBHB”, nên có biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác.

Sự chỉ đạo và phối hợp tấn công chống “DBHB” của các cơ quan tuyên truyền còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh chống một số phần tử cơ hội chính trị, phản động đội lốt tôn giáo chưa kiên quyết, thống nhất, kịp thời.

Việc quản lý an ninh tư tưởng-văn hoá còn lỏng lẻo, như nhập các văn hoá phẩm nước ngoài (kể cả văn hoá đồi trụy phản động) có chiều hướng tăng. Cơ chế phối hợp giữa các ngành chức năng còn hạn chế. Công tác tuyên truyền giáo dục chưa đúng mức, tính chiến đấu chưa cao, chưa kịp thời. Công tác lý luận còn một số vấn đề bất cập, chưa giải đáp kịp thời những vấn đề nảy sinh. Công tác nắm, dự báo tình hình tư tưởng thiếu chủ động, chưa kịp thời. Chưa tập trung giải quyết một cách có hiệu quả trong việc ngăn chặn các khuynh hướng tiêu cực trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, báo chí. Công tác chỉ đạo hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng chưa sắc bén, chưa đều khắp ; chưa tham gia xử lý các điểm nóng có hiệu quả

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tăng cường quy mô thực hiện âm mưu “DBHB” càng ráo riết hơn. với những thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi hơn.

Cần tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng-văn hoá trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội về mục tiêu, lý tưởng, kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc. Thực hiện có kết quả tích cực cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chặn đứng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đẩy lùi 4 nguy cơ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tường-văn hoá; giữ vững ổn định chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Để thực hiện phương hường nêu trên cần tập trung một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng trong tất cả hệ thống chính trị-kiểm tra việc tổ chức triển khai Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị khoá VIII về “chiến lược an ninh quốc gia”, Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phổ biến sâu rộng thông báo kết luận 94-TB/TƯ của Ban Bí thư về “nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá gắn với việc xây dựng chương trình hành động. Qua học tập phải giúp cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao nhận thức, mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng chống “tự diễn biến”.

Thứ hai, từ tổng kết thực tiễn của quá trình đổi mới ,cần kịp thời giải đáp những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách. Không để sự chậm trễ về lý luận tạo khoảng trống trong nhận thức, để kẻ địch và bọn xấu khai thác gây mơ hồ, ngộ nhận dẫn đến những quan điểm lệch lạc, sai trái.

Thứ ba, tích cực chủ động thực hiện có kết quả cuộc vận động xây đựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao tính chiến đấu của từng đảng viên. Đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về “xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đấu tranh chống văn hoá phản động, đồi trụy, lai căng, chống lối sống sa đoạ, buông thả nhất là lớp trẻ; tăng cường giáo dục đạo đừc trong Đảng và quần chúng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong sinh viên, học sinh, qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, phấn đấu vươn lên rèn luyện, học tập thành người có ích cho đất nước.

Thứ tư tăng cường công tác quản lý các phương tiện thông tin: báo, đài, Internet, các diễn đàn, hội thảo khoa học, sách báo, văn hoá phẩm, phim ảnh…; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những tưtưởng độc hại của kẻ thù xâm nhập.

Thứ năm, nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng các đối tượng xã hội trên từng địa bàn, phản ánh kịp thời những luận điệu tuyên truyền của địch nhằm đề xuất chủ trương, biện pháp giải quyết xây dựng lực lương nòng cốt trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; tổ chức cho quần chúng tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá.

Thứ sáu, chủ động công tác định hướng tư tưởng, phát huy ờân chủ nội bộ, tăng cường thảo luận, đối thoại trong Đảng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Bình tĩnh lắng nghe, kiên trì vận động thuyết phục, phải kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh với những sai phạm trong số những ngưởi có quan điểm sai trái, vi phạm pháp luật.

Thứ bảy, xây dựng một cơ chế phối hợp có hiệu quả thiết thực trong các hoạt động tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, giáo dục, khoa học, thông tin tuyên truyền. Tăng cường định hướng của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, hội thảo, quản lý sinh viên đi học nước ngoài. Chú ý tăng cường thông tin đối ngoại, làm cho thế giới hiểu đúng tình hình phát triển của đất nước ta, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế.

Việc nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “DBHB” để có hành động đúng đắn, bình tĩnh, khôn khéo trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc chống lại các thế lực thù địch là đòi hỏi cao nhất của những người yêu nước, yêu CNXH.

Theo cpv.org.vn

Tài liệu: Âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

On the net

1 – Diễn biến hòa bình:

“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” là một chiến lược phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch. Nó được tiến hành theo kiểu thẩm thấu dần dần trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội… và khi cần thiết thì kết hợp với bạo loạn lật đổ làm tan rã các nước xã hội chủ nghĩa. Nó dùng mọi âm mưu thủ đoạn tinh vi, trắng trợn tạo nên những nhân tố tác động từ bên trong và bên ngoài nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội mà không cần chiến tranh.

Ngay sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, những kẻ hôm trước còn là đồng minh chống phát xít đã ngay lập tức quay lại hô hào “ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản”, “ngăn chặn hiểm họa đỏ”. Chúng thực hiện chiến lược ngăn chặn những ảnh hưởng của hệ thống xã hội chủ nghĩa sang các nước phương Tây. Lúc đầu chỉ là một quan điểm chỉ đạo nằm trong chính sách đối ngoại, sau dần dần trở thành chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa.

Năm 1947, chúng thành lập bộ phận nghiên cứu các biện pháp hòa bình chống chủ nghĩa xã hội, đưa ra chủ trương khuyến khích các lực lượng trỗi dậy lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng cho rằng cần khuyến khích và sử dụng chính những người dân ở các nước xã hội chủ nghĩa để lật đổ, thủ tiêu chế độ cộng sản, xóa bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa. Bằng các chính sách về kinh tế, chính trị và ngoại giao để biến đổi các nước xã hội chủ nghĩa thành các nước tư bản chủ nghĩa. Năm 1957, chúng đưa ra luận điểm: các nước phương Tây cần xây dựng quan hệ với phe xã hội chủ nghĩa một cách rộng khắp, tỉnh táo và hòa bình để truyền bá tư tưởng “tự do” và thông qua phim ảnh, băng ghi âm, truyền bá lối sống phương Tây, và phải đặc biệt chú ý thông qua cuộc “cách mạng văn hóa” để làm tan rã tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa.

Những nhà chống cộng liên tiếp cho ra các cuốn sách xung quanh chiến lược “diễn biến hòa bình” như : “Cuộc chiến tranh chính nghĩa” (1980); “Các nhà lãnh đạo” (1982); “Hòa bình chân chính” (1984); “1999 – chiến thắng không cần chiến tranh” (1988); “Chớp thời cơ – những thách thức đối Mỹ trong thế giới một siêu cường” (1991).

Tác giả của các cuốn sách đó tập trung vào những vấn đề tư tưởng chính / trong quá trình tác động diễn / trị biến hòa bình đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, họ đã kêu gọi chớp lấy thời cơ, tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, nhanh chóng xóa sổ chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. Năm 1988, trước hạn chế và thất bại của “chiến lược ngăn chặn; các thế lực chống chủ nghĩa xã hội đã đưa ra “chiến lược vượt trên ngăn chặn” với nội dung chủ yếu là chuyển từ phòng thủ sang tích cực tấn công, xích lại gần các nước xã hội chủ nghĩa, thực hiện “thẩm thấu hòa bình”, đi đến xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này. Chúng chủ trương tiến hành “một cuộc chiến tranh thế giới mới không có đại bác” để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, mở ra một thế giới mới định hướng theo nền văn minh phương Tây.

Chiến lược “diễn biến hòa bình” có những đặc điểm sau :

– Đánh bại chủ nghĩa xã hội bằng phương pháp hòa bình, không cần chiến tranh. Nó là cuộc chiến tranh không có khói súng.

– Cuộc chiến này chủ yếu sử dụng lực lượng gián tiếp thông qua con người, lực lượng và phương tiện của chính đối phương, sử dụng các công cụ ngoại giao, kinh tế, văn hóa – tư tưởng để làm thay đổi chế độ chính trị, khi cần thiết mới dùng sức mạnh quân sự – phương tiện răn đe đối phương.

– Nó mang tính toàn cầu, được triển khai trên qui mô lớn và rộng khắp, tiến hành “gặm nhắm”, không vội vã, có trọng tâm trọng điểm.

– Nó tạo dựng ngọn cờ, tập hợp lực lượng ngay trong lòng nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt chú ý mua chuộc, lôi kéo những người có chức vụ cao trong Đảng và Nhà nước, những văn nghệ sĩ, trí thức có uy tín, những người có tư tưởng dao động, nhận thức lệch lạc hoặc bất mãn với chế độ.

2- Bạo loạn lật đổ:

“BẠO LOẠN LẬT ĐỔ” là hành động bạo lực của những lực lượng phản động nhằm lật đổ chính quyền, không kể ở cơ sở hay ở trung ương.

Mục đích của kẻ gây bạo loạn là nhằm thay thế chế độ hiện hành bằng một chế độ khác. Đó là hành động có tính toán kỹ càng, có mục tiêu kế hoạch và các bước cụ thể. Khi tiến hành bạo loạn lật đổ, có thể có những người bị kích động, lôi kéo một cách vô thức, song kẻ cầm đầu bạo loạn bao giờ cũng có chủ đích lật đổ chính quyền.

Các thế lực thù địch trong khi sử dụng các phương thức chống phá, không bao giờ từ bỏ phương thức bạo loạn lật đổ khi cần thiết. Những yếu tố bạo loạn lật đổ thường bao gồm:

– Bọn cầm đầu bạo loạn lật đổ liên kết với các thế lực phản động bên ngoài. Kẻ cầm đầu không nhất thiết phải có mặt trong các cuộc nổi dậy, song nó nắm rất chắc và chỉ huy chặt chẽ mọi hoạt động bạo loạn.

– Tổ chức tập hợp lực lượng nòng cốt đóng vai trò hạt nhân kích động, như một thứ kim hỏa chọc vào ngòi nổ làm cho thuốc đạn bùng cháy, gây thành hành động rộng rãi của số đông những người tham gia. Lực lượng bị kích động được chuẩn bị trước, thường là số người bất mãn, nhẹ dạ.

– Đã là bạo loạn, nhất thiết phải có sức mạnh vũ lực, có vũ khí hoặc hung khí, có lực lượng sử dụng nó. Sử dụng ở đâu, quy mô như thế nào, là tùy thuộc vào diễn biến và cách đối phó của đối phương. Ngoài mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ hành động đã vạch trước, bọn bạo loạn lật đổ bao giờ cũng có các phương án xử trí các tình huống khác nhau nảy sinh.

Trong tình hình hiện nay, những đối tượng có thể gây bạo loạn lật đổ thường là những người có thâm thù với cách mạng, với nhân dân, trước sau không chấp nhận chế độ mới; những kẻ có tay sai cho các thế lực thù địch; những kẻ thoái hóa biến chất đã bị cách mạng loại bỏ…

Tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội trầm trọng, tệ tham nhũng, buôn lậu và các hiện tượng tiêu cực khác kéo dài và nghiêm trọng, trật tự trị an không đảm bảo, xã hội không ổn định, đời sống nhân dân khó khăn … là những cơ hội tốt để các thế lực thù địch lợi dụng gây bạo loạn lật đổ.

Vì vậy, việc ổn định và củng cố bên trong, làm yên lòng dân, ngăn chặn sự thâm nhập và tiến công từ bên ngoài, là yếu tố cơ bản nhất để diệt trừ bạo loạn lật đổ.

Sưu tầm net

Chính luận: Dương Văn Lượng – Thủ đoạn diễn biến “hòa bình” và “không hòa bình”

On the net

Thủ đoạn diễn biến “hòa bình” và “không hòa bình”

Mưu đồ chống phá toàn diện

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng đường lối chính trị, làm mất sức chiến đấu của các LLVT, cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đó chuyển hóa chế độ XHCN theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Dạng thức này được chủ nghĩa đế quốc thực hiện chống Việt Nam từ mấy chục năm qua, nhưng tập trung nhất, quyết liệt nhất là sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nội dung của dạng thức này bao gồm chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm cho việc thực hiện chủ trương, đường lối không thành công trên thực tế; chống phá các cơ quan, tập thể và cá nhân lãnh đạo Đảng và Nhà nước; chống phá hệ tư tưởng giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng; chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước, âm mưu làm chệch hướng công cuộc đổi mới; ngăn trở, kìm hãm làm chệch hướng sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; chống phá sự nghiệp quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, công an, “vô hiệu hóa” LLVT…

Để thực hiện dạng thức trên, chủ nghĩa đế quốc sử dụng nhiều phương tiện, nhiều lực lượng, con đường và biện pháp phi vũ trang rất xảo quyệt, tinh vi, trong đó chú trọng sử dụng hệ thống thông tin-truyền thông toàn cầu (các đài phát thanh, truyền hình, sách, báo, tạp chí…) để tuyên truyền chống phá về chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, gây rối loạn xã hội.

Can thiệp, gây sức ép, làm chuyển hóa chế độ là dạng thức “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc đã áp dụng đối với nhiều nước và có những kết quả nhất định. Đối với Việt Nam, dạng thức này được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch áp dụng từ khi Việt Nam chủ trương đổi mới toàn diện, mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế thế giới, nhằm can dự và can thiệp sâu hơn, nhiều hơn vào công việc nội bộ của Việt Nam, âm mưu từng bước chuyển hóa “êm thấm” Việt Nam. Nhiều chuyên gia “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc cho rằng, đối với các nước cộng sản, hình thức chống phá “giấu mặt” bằng can dự, can thiệp, gây sức ép, chuyển hóa thường có kết quả hơn hình thức đối đầu trực tiếp. Nó làm cho đối phương dễ mất cảnh giác, chủ quan, không có sự đề phòng cao. Khi việc can thiệp và chuyển hóa đến một mức độ nhất định, thì nếu có nhận ra cũng đã muộn và hậu quả sẽ khó lường.

Phạm vi can dự, can thiệp và chuyển hóa của chủ nghĩa đế quốc trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thông qua hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu tư, viện trợ, chuyển giao công nghệ; các hoạt động du lịch; thông qua các tổ chức phi chính phủ, các đoàn ngoại giao, các diễn đàn quốc tế và khu vực, thông qua đối ngoại cấp cao; thông qua người Việt Nam định cư ở nước ngoài… Dạng thức chống phá này rất nguy hiểm, khó nhận diện và hậu quả rất nghiêm trọng.

Không dừng ở phương thức “hòa bình”

Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là một dạng thức mới được chủ nghĩa đế quốc áp dụng chống phá cách mạng Việt Nam trong nhiều năm qua; rất nguy hiểm, tác động trực tiếp đến an ninh chính trị của quốc gia.

Bạo loạn lật đổ là một phương thức chống phá cách mạng nhằm mục tiêu lật đổ chế độ, giành chính quyền trung ương và địa phương bằng các hoạt động có tổ chức (bao gồm hoạt động chính trị và hoạt động quân sự) của bọn phản động trong nước khi đã lôi kéo, tập hợp được số đông quần chúng, được đế quốc và các thế lực phản động quốc tế chỉ đạo, giúp đỡ, thậm chí có thể sử dụng một bộ phận lực lượng trực tiếp tham gia chi viện. Bạo loạn lật đổ gồm bạo loạn chính trị và bạo loạn quân sự. “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ tuy khác nhau về phương thức, thủ đoạn, nhưng đều thống nhất về mục tiêu là lật đổ chế độ, giành chính quyền. Trong quá trình tiến hành “diễn biến hòa bình” chống cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ, trong đó “diễn biến hòa bình” giữ vai trò xung kích, đi trước, chuẩn bị lực lượng, điều kiện (chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức, lực lượng, quần chúng, địa bàn, thời cơ…) để tiến hành bạo loạn lật đổ khi có thời cơ. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của các hoạt động “diễn biến hòa bình” trước đó.

Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là sự kết hợp hai phương thức “hòa bình” và “không hòa bình” trong một chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam; có thể diễn ra đồng thời, đan xen trên một hay nhiều khu vực. Bạo loạn chính trị thường là đòn tiến công ban đầu đối với chính phủ, “châm ngòi” cho toàn bộ cuộc bạo loạn và áp lực toàn diện đối với chính phủ trong suốt quá trình diễn ra bạo loạn.

Quy mô bạo loạn tùy thuộc vào tương quan lực lượng, vào điều kiện và thời cơ, mục đích thực sự của bạo loạn. Có loại “bạo loạn lật đổ” chỉ mang tính cục bộ, quy mô nhỏ, trên địa bàn hẹp và cũng chỉ nhằm mục đích tập dượt, chuẩn bị, gây thanh thế cho các cuộc bạo loạn quy mô lớn hơn, có mục đích cao hơn. Có loại bạo loạn nhằm hỗ trợ cho các hoạt động “diễn biến hòa bình”, như gây rối loạn chính trị-xã hội để tăng sức ép đối với chính phủ, buộc chính phủ thay đổi đường lối, chính sách theo hướng có lợi cho “diễn biến hòa bình” và tạo điều kiện cho các hoạt động “diễn biến hòa bình” tiếp theo. Ở nước ta, hai cuộc bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên trong những năm 2001 và 2004 rất nguy hiểm, gây hậu quả trực tiếp, tiêu cực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch không đơn thuần thực hiện một dạng thức mà thường sử dụng nhiều dạng thức; không chỉ tiến hành các hoạt động “diễn biến hòa bình” mà còn kết hợp với bạo loạn lật đổ để tăng thêm hiệu quả chống phá. Do vậy, trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện, ngăn chặn sớm, đập tan các âm mưu, mầm mống gây bạo loạn của các thế lực thù địch phản động, không để xảy ra “điểm nóng”, tụ tập biểu tình, khiếu kiện đông người, diễn biến phức tạp trên diện rộng.

Đại tá, Tiến sĩ  DƯƠNG VĂN LƯỢNG

Theo QĐND online

http://www.tuyengiao.vn/Home/tutuong/lyluanthuctientutuong/2009/11/14360.aspx