Góc nhìn: Phòng chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá

On the net

Phòng chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá

Sau gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng đề ra từ Đại hội VI đến nay, tình hình chính trị-xã hội nước ta cơ bản ổn định, kinh tế-văn hoá phát triển, mức sống của đại bộ phận nhân dân tăng lên rõ rệt, hệ thống chính trị được củng cố một bước, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng tăng, lòng tin của dân đối với Đảng về sự nghiệp đổi mới được tăng cường.

Tuy nhiên, trong thời gian đó cũng nảy sinh những phức tạp mới như: Khi chuyển sang cơ chế thị trường, mở cửa một mặt đã phát huy tính tích cực, năng động sáng tạo của công dân, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; nhưng mặt khác cũng nảy sinh những tiêu cực: xã hội bị phân cực giàu nghèo, môi trường văn hoá-xã hội bị ô nhiễm, tội phạm gia tăng, các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông không giảm, nhất là sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Trong đó, nổi lên vấn đề nhức nhối trở thành nguy cơ đe dọa sự mất còn của Đảng là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết,…

Lợi dụng những phức tạp của tình hình, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối trong nước phối hợp chặt chẽ với các thế lực thù địch ở bên ngoài cho rằng, “thời cơ đã đến” nên chúng đẩy mạnh các hoạt động đòi đa nguyên, đa đảng, ra báo tư nhân, xuất bản tư nhân; đòi xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, đòi xét lại các vụ án trong lịch sử, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ Đảng và Nhà nước… Các lực lượng phản động trong các tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sự chỉ đạo và hậu thuẫn ở bên ngoài, đã kích động xu hướng ly khai, thực hiện các hoạt động khủng bố, bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên vừa qua.

Nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, các thế lực thù địch đã thực hiện ”diễn biến hoà bình” (”ĐBHB”) phá hoại ta về: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, ngoại giao, khoa học, giáo dục và khi cần, có thể cả biện pháp quân sự. Song, trọng tâm chủ yếu vẫn là phá hoại ta về tư tưởng văn hoá. Đó là “mũi đột phá” có khả năng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng và lý luận, gây chia rẽ, hoài nghi giữa Đảng và nhân dân, tạo ra khoảng trống về tư tưởng, tiến tới xoá bỏ hệ tư tưởng XHCN.

Các thủ đoạn “DBHB” chính đã được các thế lực thù địch dùng để chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá vừa qua như:

– Tiến công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, hiến pháp và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Một số người viết sách, báo, tài liệu và lợi dụng các diễn đàn hội thảo tuyên truyền các quan điểm dân chủ tư sản, các khuynh hướng cơ hội chính trị: đòi từ bỏ mục tiêu XHCN lùi về giai đoạn dân chủ nhân đân, bôi đen CNXH hiện thực, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận lịch sử đấu tranh của Đảng và nhân dân ta, ca ngợi và công khai hô hào đi theo con đường tư sản …

– Chúng sử dụng một số người trong nước có tham gia kháng chiến trước đây, nay dao động, bất mãn đòi bác bỏ toàn bộ chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 của Hiến pháp; đòi tự do dân chủ vô độ; tố cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tư tưởng người khác chính kiến… Vào những thời điểm Đảng chuẩn bị đại hội, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối phối hợp cùng lực lượng thù địch bên ngoài, đã biên soạn, tán phát nhiều loại tài liệu chống phá Đảng. Nhà nước… bằng nhiều phương tiện in ấn, sao chụp, truyền dẫn hiện đại đến từng cơ quan, từng nhà dân hoặc cả cán bộ.

– Lợi dụng những khuyết tật của ta mà phê phán, lên án, đấu tranh như: tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hội, những vụ án liên quan đến cán bộ vi phạm… để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong nhân dân; đáng chú ý là, các phần tử cơ hội chính trị móc nối với số phản động lưu vong tán phát tài liệu, loan tin đồn nhảm, đưa lên mạng Internet những thông tin xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

– Chúng phủ định đướng lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta và cho rằng, “kinh tế thị trường” sẽ từng bước làm thay đổi bản chất chế độ XHCN còn chờ thêm ít lâu nữa thì sẽ tới lúc chế độ cộng sản chỉ còn trên danh nghĩa”…

– Chúng dùng cả lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, đồng thời tập trung phát triển lực lượng và phương tiện ở trong nước, tạo ra sự ”tự diễn biến”, sự chống đối mạnh mẽ từ nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân, làm cho nhân tố bên trong phát triển trở thành lực lượng chính trị đối lập.

– Các thế lực cực hữu ở Mỹ và các nước phương Tây, tăng sức ép với ta qua các thủ đoạn: dùng Quốc hội thông qua các nghị quyết báo cáo định kỳ, tạo dư luận chống Việt Nam… về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc.

Chúng còn thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, đào tạo để tăng cường lôi kéo, mua chuộc cán bộ chủ chốt ; triển khai hoạt động hỗ trợ giáo dục đào tạo trên diện rộng thông qua 15 chương trình dự án lớn như: “Chương trình khách tham quan quốc tế” (IVP), ”Chương trình viết văn quốc tế” (IWP), “Chương trình Fulbnght Việt Nam”, “Quỹ Ford”, “Quỹ giáo dục Víệt Nam”…

Ngoài ra, các thế lực thù địch còn kết hợp “DBHB” với bạo loạn lật đổ, chống phá ta như đã xảy ra ở Tây Nguyên tháng 2/2001 và 4/2004.

Những thủ đoạn “DBHB” mà các thế lực thù địch đã chống phá ta, đã có những tác động nhất định vào tư tưởng của nội bộ và quần chúng như:

– Có một số cán bộ, đảng viên giảm lòng tin đối với CNXH, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoang mang, dao động mất phương hướng hoặc muốn đi theo con đường phát triển TBCN; một bộ phận bị ảnh hưởng bởi trào lưu xã hội dân chủ, nguy hiểm hơn khi một số cán bộ, đảng viên tính chiến đấu bị tê liệt, còn tham gia vào việc truyền bá, tán phát tài liệu có quan điểm sai trái.

– Chúng xác định thanh niên, sinh viên là một trong những mũi nhọn để tấn công thưc hiện “DBHB”. Chúng còn tấn công vào các đối tượng trí thức, văn nghệ sĩ, lôi kéo, kích động họ đấu tranh đòi tự do tuyệt đối về tư tưởng trong sáng tác, tặng giải thưởng cho những người có tác phẩm chống cách mạng Việt Nam…

– Chúng sử dụng hình thức tuyên truyền mỵ dân, kích động gây chia rẽ giữa lớp người cộng sản tiền bối, với những người đang giữ vị trí lãnh đạo. Nghiêm trọng hơn, chúng đã lợi dụng được một số cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh bất mãn thành lập nhóm hoạt động nhằm tạo dựng ngọn cờ đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng thực hiện ý đồ nham hiểm trong hoạt động tuyên truyền gây chia rẽ các dân tộc trong cộng đồng đân tộc Việt Nam “đòi ly khai, tự trị”.

Nhận thức rõ được những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, Trung ương Đảng thường xuyên theo dõi chỉ đạo cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, cương lĩnh của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá.

Sau Đại hội Đảng IX, Trung ương đã ra Chỉ thị 05 ngày 4/1/2002 vế “tăng cường đấu tranh chống lại luận điệu sai trái và các hoạt động tán phát tài liệu chống Việt Nam”. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 5 khoá IX đã đề ra “nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng lý luận trong tình hình mới”. Gần đây, Trung ương đã đề ra thông báo kết luận 94 về “nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá” và Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhận thức của số đông cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá đã được nâng lên; trách nhiệm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tư tưởng đã chuyển biến tích cực. Các ngành chức năng có sự phối hợp theo dõi, nắm chắc hơn các hoạt động phá hoại của địch, bước đầu đạt được tiến bộ và hiệu quả cao hơn trong việc vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá ta về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; phản bác các quan điểm sai trái, góp phần định hướng và thống nhất tư tưởng.

Chúng ta đã chủ động xử lý có hiệu quả hơn các hoạt động phạm pháp của bỏn cơ hội chính trị, bọn đội lốt tôn giáo vi phạm pháp luật. Tổ chức cho quần chúng ở cơ sở đấu tranh, cô lập và phân hoá kẻ xấu, góp phần ổn định tình hình chính trị. Đồng thời, tăng cường thông tin đối ngoại và tổ chức có hiệu quả hơn cuộc đấu tranh trên mặt trận đối ngoại, tạo dư luận ủng hộ Việt Nam, bước đầu làm thất bại âm mưu nói xấu, xuyên tạc, đưa nước ta vào danh sách các nước vi phạm nhân quyền.

Tuy vậy, công tác đấu tranh chống “DBHB” trên mặt trận tư tưởng văn hoá vẫn còn những yếu kém cần ra sức khắc phục: Việc triển khai tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn biểu hiện làm lướt, mang tính hình thức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ bản chất của các thế lực thù địch đánh ta bằng “DBHB”, nên có biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác.

Sự chỉ đạo và phối hợp tấn công chống “DBHB” của các cơ quan tuyên truyền còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh chống một số phần tử cơ hội chính trị, phản động đội lốt tôn giáo chưa kiên quyết, thống nhất, kịp thời.

Việc quản lý an ninh tư tưởng-văn hoá còn lỏng lẻo, như nhập các văn hoá phẩm nước ngoài (kể cả văn hoá đồi trụy phản động) có chiều hướng tăng. Cơ chế phối hợp giữa các ngành chức năng còn hạn chế. Công tác tuyên truyền giáo dục chưa đúng mức, tính chiến đấu chưa cao, chưa kịp thời. Công tác lý luận còn một số vấn đề bất cập, chưa giải đáp kịp thời những vấn đề nảy sinh. Công tác nắm, dự báo tình hình tư tưởng thiếu chủ động, chưa kịp thời. Chưa tập trung giải quyết một cách có hiệu quả trong việc ngăn chặn các khuynh hướng tiêu cực trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, báo chí. Công tác chỉ đạo hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng chưa sắc bén, chưa đều khắp ; chưa tham gia xử lý các điểm nóng có hiệu quả

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tăng cường quy mô thực hiện âm mưu “DBHB” càng ráo riết hơn. với những thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi hơn.

Cần tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng-văn hoá trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội về mục tiêu, lý tưởng, kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc. Thực hiện có kết quả tích cực cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chặn đứng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đẩy lùi 4 nguy cơ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tường-văn hoá; giữ vững ổn định chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Để thực hiện phương hường nêu trên cần tập trung một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng trong tất cả hệ thống chính trị-kiểm tra việc tổ chức triển khai Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị khoá VIII về “chiến lược an ninh quốc gia”, Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phổ biến sâu rộng thông báo kết luận 94-TB/TƯ của Ban Bí thư về “nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá gắn với việc xây dựng chương trình hành động. Qua học tập phải giúp cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao nhận thức, mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng chống “tự diễn biến”.

Thứ hai, từ tổng kết thực tiễn của quá trình đổi mới ,cần kịp thời giải đáp những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách. Không để sự chậm trễ về lý luận tạo khoảng trống trong nhận thức, để kẻ địch và bọn xấu khai thác gây mơ hồ, ngộ nhận dẫn đến những quan điểm lệch lạc, sai trái.

Thứ ba, tích cực chủ động thực hiện có kết quả cuộc vận động xây đựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao tính chiến đấu của từng đảng viên. Đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về “xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đấu tranh chống văn hoá phản động, đồi trụy, lai căng, chống lối sống sa đoạ, buông thả nhất là lớp trẻ; tăng cường giáo dục đạo đừc trong Đảng và quần chúng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong sinh viên, học sinh, qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, phấn đấu vươn lên rèn luyện, học tập thành người có ích cho đất nước.

Thứ tư tăng cường công tác quản lý các phương tiện thông tin: báo, đài, Internet, các diễn đàn, hội thảo khoa học, sách báo, văn hoá phẩm, phim ảnh…; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những tưtưởng độc hại của kẻ thù xâm nhập.

Thứ năm, nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng các đối tượng xã hội trên từng địa bàn, phản ánh kịp thời những luận điệu tuyên truyền của địch nhằm đề xuất chủ trương, biện pháp giải quyết xây dựng lực lương nòng cốt trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; tổ chức cho quần chúng tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá.

Thứ sáu, chủ động công tác định hướng tư tưởng, phát huy ờân chủ nội bộ, tăng cường thảo luận, đối thoại trong Đảng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Bình tĩnh lắng nghe, kiên trì vận động thuyết phục, phải kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh với những sai phạm trong số những ngưởi có quan điểm sai trái, vi phạm pháp luật.

Thứ bảy, xây dựng một cơ chế phối hợp có hiệu quả thiết thực trong các hoạt động tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, giáo dục, khoa học, thông tin tuyên truyền. Tăng cường định hướng của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, hội thảo, quản lý sinh viên đi học nước ngoài. Chú ý tăng cường thông tin đối ngoại, làm cho thế giới hiểu đúng tình hình phát triển của đất nước ta, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế.

Việc nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “DBHB” để có hành động đúng đắn, bình tĩnh, khôn khéo trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc chống lại các thế lực thù địch là đòi hỏi cao nhất của những người yêu nước, yêu CNXH.

Theo cpv.org.vn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: